Presentació de l’informe del teixit empresarial i el mercat de treball

  • El total d’afiliats i afiliades augmenta un 2,9% respecte als valors registrats en prepandèmia, desembre del 2019
  • La suma total de llocs de treball es redueix interanualment, però se situa com el segon més elevat per aquest mes des del 2009
  • El teixit empresarial experimenta un descens en el seu conjunt, mentre que el sector industrial creix respecte al darrer any

El mercat del treball del Berguedà se situa per sobre de les xifres registrades abans de l’impacte de la Covid-19 i assoleix valors rècord. Tot i això, les dades ens deixen tant sensacions positives com negatives. Concretament, el nombre total d’afiliats i afiliades a la comarca se situa en les 15.871 persones, una xifra un 1,6% superior a l’obtinguda fa un any i la més elevada per aquest mes des del 2019. Ara bé, el total de llocs de treball es redueix interanualment fins als 11.420 (-0,9%), tot i que aquesta és la segona dada més elevada per aquest mes des del 2009.

Aquests són els principals resultats que es conclouen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Berguedà. L’informe ha estat presentat avui al matí en roda de premsa pel president de la Cambra territorial del Berguedà, Joan Boix, i el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), Lluís Vall.

 

Decreixen els llocs de treball, tot i registrar-se una xifra històrica

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha disminuït un 0,9% respecte a l’any anterior (100 llocs de treball menys), fins a les 11.420 afiliacions el 31 de desembre de 2022. Aquesta evolució negativa es registra per segon trimestre consecutiu —fet que no es donava des del desembre de 2020—, i és oposada a la del conjunt Catalunya (+2,6%). Tanmateix, la xifra d’afiliacions és la segona més elevada per aquest mes des del 2009, només per darrere de la dada de 2021 (11.520 afiliacions).

A més, la comarca tanca l’any amb una xifra d’afiliacions segons seu de l’empresa superior a la que es va registrar el desembre previ a la Covid-19. En particular, la xifra de llocs de treball registra a 31 de desembre del 2022 és un 1,6% superior a la del tancament del 2019.

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre de llocs de treball també descendeix un 0,9% respecte a l’any anterior tant entre els assalariats com entre els autònoms. Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es disminueix a tots els sectors respecte a l’any anterior, a excepció de la construcció que es manté. El nombre d’assalariats/es ha augmentat un 4,8% tant a la indústria com a la construcció; mentre que ha minvat un 3,3% als serveis i un 3,4% al sector primari.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut anualment entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es), les petites empreses (de 10 a 49 treballadors/es) i les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) —un 0,2%, un 1,5% i un 4,9%, respectivament; mentre que entre les empreses grans (de 250 treballadors/es i més) ha disminuït un 22,4%.

 

Llocs de treball. Berguedà. 31 de desembre

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

 

Més de 4.000 persones s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 1,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 15.871 persones a finals de desembre del 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,7%).

Amb tot, la xifra de persones afiliades a la Seguretat Social se situa per sobre de les xifres prepandèmiques. Si s’analitza el desembre del 2022 amb el del 2019, la comarca ha registrat un augment del 2,9%, 454 persones afiliades més en termes absoluts.

Per sexe, el creixement ha estat lleugerament més notable entre els homes (1,7%) que les dones (1,1%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat: el 0,6% entre les persones menors de 30 anys , el 0,6% entre les de 30 i 44 anys, el 3,3% de 45 a 54 anys i l’1,2% entre les de 55 anys o més.

Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats del 14,5% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 8,9% del total—, en front del 0,3% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 39% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’informe estima que aproximadament 4.451 persones han de desplaçar-se fora del Berguedà per treballar.

 

Afiliació segons residència patronal. Berguedà. 31 de desembre

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat

 

El teixit empresarial nomès augmenta la indústria

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha minvat un 1,5% a finals de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 1.228 empreses; aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Així mateix, respecte al període anterior es registra un lleuger descens de 6 comptes de cotització (-0,5%) a la comarca.

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha minvat a la construcció i als serveis (-4,0% i -2,2%, respectivament), mentre que la indústria ha crescut lleugerament (0,7%). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït als dos trams de menor dimensió: un 1,5% entre les empreses fins als 9 treballadors/es i un 2,0% entre les de 10 a 49 treballadors/es; mentre que s’ha mantingut en els dos trams de més dimensió (de 50 a 249 treballadors/es i 250 i més treballadors/es).

 

Empreses (comptes de cotització). Berguedà. Variació interanual.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

 

El nombre de persones aturades es redueix interanualment a gairebé tots els sectors

Pel que fa a les xifres d’atur, el 2022 tanca amb 1.704 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2008. Aquesta xifra suposa una disminució del nombre d’aturats del 4,9%. Aquest ritme de descens es modera respecte a les taxes de juliol 2021 a juny 2022 i és inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).

Per sexe, la reducció anual és més elevada entre els homes (-5,9%) que entre les dones (- 4,2%). Per grans grups d’edat, l’atur ha disminuït a tots els trams analitzats: un 6,4% entre més joves (menors de 30 anys), un 7,4% a les de 30 a 44 anys, un 6,6% a les de de 45 a 54 anys i un 1,9% a les de 55 anys i més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, en major o menor mesura, excepte entre els treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (+3,1%) i els professionals científics i intel·lectuals (+14,6%).

A més, la taxa d’atur registral se situa en el 9,7% al desembre, la taxa més baixa des del 2008 —conjuntament amb la del juny de 2019—, i dues dècimes menys elevada que la del trimestre anterior, però tres dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).

 

Evolució mensual del nombre d’aturats/es. Berguedà

Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

 

El Berguedà disposarà de 14 parcel·les noves a la zona industrial d’Olvan Rocarodona
Les 7 cares del Pedraforca, un nou projecte de referència a nivell europeu