Política de Privadesa i Protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 /46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), Agència de Desenvolupament del Berguedà garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit Agència de Desenvolupament del Berguedà  ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament
Agència de Desenvolupament del Berguedà
CIF: P5826801B
Adreça: Carrer Barcelona 49, 1r / 08600 Berga
Correu electrònic: agencia@adbergueda.cat

Finalitat del tractament
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de Agència de Desenvolupament del Berguedà o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Agència de Desenvolupament del Berguedà, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El vostre consentiment: Si sou usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.
Destinataris
No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a lAgència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això.

Comunicació
No farem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació
Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i Política de galetes.

En aquest sentit, Agència de Desenvolupament del Berguedà conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per a Agència de Desenvolupament del Berguedà, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar el seu compliment.

Els seus drets
Us informem que podreu exercir els drets següents:

Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en este cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. Agència de Desenvolupament del Berguedà deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
Dret a la portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.
Dret a revocar el consentiment atorgat a Agència de Desenvolupament del Berguedà
Per exercitar els vostres drets, podeu fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça Carrer Barcelona 49, 1r / 08600 Berga, adjuntant còpia del vostre DNI.

Tutela de drets
En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es
Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517
Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions
Agència de Desenvolupament del Berguedà es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.