Presentat l’informe del teixit empresarial i el mercat de treball